אודות הקרן

אנפה קפיטל הינה קרן השקעות ישראלית המשקיעה בניירות ערך של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות שונות בעולם המפותח (ארה"ב, אירופה, קנדה, אוסטרליה, ישראל ועוד). מטרת הקרן היא השגת תשואות משביעות רצון בחשיפה לרמת סיכון סבירה, לאורך זמן. הקרן מתמקדת בהשקעה במניות, אך תשקיע גם בניירות ערך שונים (דוגמת אג"ח, כתבי אופציה וכדומה) כל עוד מנהלי הקרן סבורים כי קיים פער משמעותי בין שווים האמיתי לבין מחירם בשוק. אסטרטגית הקרן ממוקדת בהשקעת Long (רכישת מניות והחזקתן עד להגעה לשווי כלכלי).

עקרונות ההשקעה:
העדפה למניות של חברות קטנות – בנכסים אשר נסחרים בשווקים ציבוריים לעיתים מתגלה פער בין מחיר השוק של הנכס לשוויו הכלכלי ההגיוני ( השווי אשר משקיע מיודע יסכים לשלם בגין הנכס).
מניסיוננו, מניסיונם של משקיעים גדולים בהיסטוריה וכן על בסיס מגוון מחקרים אקדמיים, בהשקעה בחברות בעלות שווי שוק קטן הפערים בין שווי השוק לשווי הכלכלי נפוצים יותר מאשר בחברות בעלות שווי שוק גדול. בנוסף, העובדה כי הקרן מנהלת סכומי הון נמוכים יוצרת "יתרון לקוטן"- יתרון יחסי הניתן למשקיע קטן שכן גופים מוסדיים אינם יכולים להשקיע בנקל בחברות קטנות.
תיק מרוכז – 12-15 רעיונות השקעה אותם מנהלי ההשקעות של השותפות ניתחו ומכירים לעומק. אופק השקעה של מספר שנים לכל רעיון עד להתממשות תזת ההשקעה.
מנדט השקעה גלובלי – הקרן משקיעה בניירות ערך של חברות שונות ברחבי העולם הנסחרים במדינות בהן מנהלי הקרן סבורים כי מתקיים משטר תאגידי תקין.
ארגז כלים מגוון – על מנת להקטין תנודתיות, למנהלי הקרן יש מנדט להשתמש בכלים נוספים באחוז קטן מסך ההון בקרן אשר מאפשרים לייצר תשואה כאשר שווי הנכסים יורד.

מבנה תפעולי:

  • הקרן הנה שותפות מוגבלת הרשומה אצל רשם השותפויות הישראלי.
  • הקרן נעזרת בשירותי אדמיניסטרציה ונאמנות של BDO.
  • חשבונות הבנק של השותפות מנוהלים בבנק הבינלאומי.

התגובות סגורות